Chính sách Bảo mật và Chia sẻ Thông tin

Cập nhật mới nhất ngày 02/02/2021

1. Nguyên Tắc Chung

1.1

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) áp dụng với Công ty TNHH Dịch Vụ Số DigiLife Việt Nam (“DGL” hoặc “chúng tôi”) và quý khách hàng liên quan tới: (i) Chương trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết của DGL (“Chương Trình”) và (ii) việc truy cập, sử dụng các kênh tương tác bao gồm nhưng không giới hạn: website chính thức của Chương Trình, ứng dụng liên quan trực tiếp tới Chương Trình, các website và/hoặc ứng dụng khác và/hoặc các hội nhóm khác trên các trang mạng xã hội thuộc quyền sở hữu, quản lý của DGL (sau đây gọi chung là “Kênh Tương Tác”).

1.2 “Thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin người dùng” hoặc “dữ liệu người dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để xác định danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất một trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số tài liệu chứng thực nhân thân, thông tin giao dịch, thông tin thiết bị sử dụng, lịch sử truy cập, hành trình, dữ liệu sinh trắc học, tôn giáo; những thông tin thuộc bí mật cá nhân như hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, và các loại thông tin khác được xác định là thông tin cá nhân theo quy định pháp luật áp dụng tùy từng thời điểm.

1.3

“Thành Viên”: là tất cả các cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài từ đủ sáu (06) tuổi trở lên đáp ứng các điều kiện của Chương Trình và đồng ý ĐKĐK này, Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin, và các chính sách kèm theo (nếu có), đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, s ở hữu tài khoản định danh do Công Ty cấp (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt và/hoặc sở hữu Thẻ Thành Viên.

1.4

“Đối Tác”nghĩa là các công ty, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật và có thỏa thuận với DGL về việc tham gia Chương Trình.

1.5 Chính Sách Bảo Mật được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.6 Chính Sách Bảo Mật này thay cho thông báo của DGL về mục đích trước khi thực hiện hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng tham gia vào Chương Trình.

1.7 Quý khách hàng cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật này làm cơ sở cho việc đăng ký Thành Viên tại Chương Trình cũng như cung cấp bất kỳ thông tin nào cho DGL. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm và sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật tại website của chúng tôi.

1.8 Tại bất kỳ thời điểm nào, quý khách hàng có quyền từ chối, phản đối bản Chính Sách Bảo Mật và/hoặc các bản sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật của nó; tuy nhiên, điều đó có thể dẫn tới việc chấm dứt tham gia của quý khách hàng tại Chương Trình và/hoặc chấm dứt các quan hệ hoặc hợp đồng khác giữa chúng tôi và quý khách hàng. Nếu quý khách hàng không có yêu cầu chấm dứt việc tham gia Chương Trình và/hoặc tiếp tục duy trì các hợp đồng hoặc các mối quan hệ giữa chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn việc quý khách hàng như tiếp tục truy cập, sử dụng, giao dịch trên các website, ứng dụng, phần mềm của chúng tôi, quý khách hàng được hiểu là đã đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật và chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó. Chính Sách Bảo Mật này được ưu tiên áp dụng với Chương Trình và sẽ không hủy bỏ hiệu lực của các cam kết hoặc chính sách bảo mật của Đối Tác đã có hoặc sẽ có đối với quý khách hàng khi tham gia Chương Trình.

2. Thông tin mà chúng tôi thu thập:

2.1 Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ nhiều nguồn, bao gồm:

2.2 Thông tin, dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ các thông tin và dữ liệu mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tham gia Chương Trình, cung cấp tại các Kênh Tương Tác, khi đăng ký nhận bản tin tiếp thị, tham gia khảo sát, tại các mẫu biểu đăng ký khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Đối Tác, và các trường hợp tương tự. Khi thực hiện như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp một hoặc một số dữ liệu người dùng bao gồm nhưng không giới hạn: tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, thông tin về người giám hộ, hoặc thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM và các thông tin thanh toán khác của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập một số loại dữ liệu nhạy cảm như: dữ liệu về chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, sức khỏe, hoặc sinh trắc học về quý khách hàng với sự đồng ý từ quý khách hàng.

2.3 Thông tin và dữ liệu thu thập tự động: Chúng tôi cũng nhận và lưu trữ tự động đối với một số loại dữ liệu cá nhân mỗi khi quý khách tương tác trực tuyến với chúng tôi thông qua các hình thức cho phép tương tác trực tuyến, ví dụ như các Kênh Tương Tác. Đây là các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà quý khách hàng thực hiện trong quá trình tham gia Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho quý khách hàng, thông tin giao dịch mà quý khách hàng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch…), phương thức thanh toán, thông tin xác định thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có),và các thông tin liên quan khác). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin kỹ thuật nhằm giúp chúng tôi xác định thiết bị của quý khách hàng cho mục đích an ninh, an toàn.

2.4 Cookie và những công nghệ tương tự (sau đây gọi chung là “Cookie”): Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng cookie cho các mục đích như được nêu Chính Sách Bảo Mật này. “Cookie” là các mã danh định mà chúng tôi hoặc bên thứ ba gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách hàng, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của quý khách hàng và có thể cho chúng tôi biết khi nào Kênh Tương Tác được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động tại các Kênh Tương Tác của chúng tôi. Cookie có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, các thông tin quý khách hàng điền (ví dụ như thông tin về đơn hàng) hoặc thông tin về những nội dung quý khách hàng đã tùy chỉnh hoặc lựa chọn. Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, nếu tắt cookie trên trình duyệt của mình, quý khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt mỗi khi quý khách truy cập lại các Kênh Tương Tác của chúng tôi, và một số tính năng, chức năng tại Kênh Tương Tác và dịch vụ có thể không hoạt động.

2.5 Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có quyền truy cập, thu thập thông tin người dùng từ các nguồn khác các nguồn nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin người dùng các nguồn công khai có sẵn, thông tin mà quý khách hàng cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ khi quý khách hàng đăng nhập vào hoặc liên kết với hệ thống của DGL bằng tài khoản mạng xã hội của quý khách hàng, thông tin người dùng từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, từ các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại khác hay các hình thức tương tự. Vui lòng lưu ý rằng, nếu quý khách hàng đăng nhập hoặc sử dụng các Kênh Tương Tác của chúng tôi thông qua việc sử dụng, liên kết tài khoản mạng xã hội của quý khách hàng, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về quý khách hàng mà quý khách hàng đã đồng ý và tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đó theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân thu thập được này theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này tại mọi thời điểm.

2.6 Nếu quý khách hàng không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, quý khách hàng có thể lựa chọn không cung cấp hoặc lựa chọn không thực hiện một hoặc một số hành vi mà tại thời điểm thực hiện có thể nhận biết được hệ quả của hành vi đó là cung cấp thông tin cho chúng tôi, hoặc rút lại sự chấp thuận vào bất kỳ lúc nào theo các cách thức phù hợp với quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, quý khách hàng vui lòng lưu ý rằng việc từ chối hoặc rút lại chấp thuận cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể ảnh hưởng đến một phần hoặc toàn bộ chức năng của các Kênh Tương Tác cũng và ảnh hưởng đến trải nghiệm Chương Trình của Quý Khách Hàng.

3. Mục đích chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân:

3.1 Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin của quý khách hàng cho một số ít các mục đích cụ thể để cung cấp, vận hành, tối ưu hóa Chương Trình và các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích liên quan và bảo đảm an toàn an ninh cho quý khách hàng bao gồm:

3.2 Để tạo mới, quản trị, cập nhật tài khoản của quý khách hàng tại Chương Trình hoặc tại các hệ thống khác của chúng tôi (nếu có), xác minh danh tính quý khách hàng.

3.3 Để cung cấp, vận hành Chương Trình như xử lý các giao dịch liên quan đến Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ, tích lũy hoặc tiêu điểm, sử dụng các ưu đãi, thanh toán, hoàn trả hoặc các yêu cầu khác (nếu có); quản lý việc tích lũy và sử dụng điểm của thành viên; cung cấp và vận hành các chương trình ưu đãi riêng cho Thành Viên tùy từng thời điểm; sử dụng các dịch vụ và tiện ích khác nhằm hỗ trợ việc cung cấp và quản lý Chương Trình tùy từng thời điểm.

3.4 Để liên hệ với quý khách hàng nhằm đánh giá và giải quyết khiếu nại của quý khách, hỗ trợ xử lý, trả lời các câu hỏi và yêu cầu của quý khách hàng, hỗ trợ liên hệ với khách hàng nhằm xử lý các yêu cầu hợp lệ hoặc liên hệ trong những trường hợp cần thiết khác (ví dụ như khảo sát chất lượng dịch vụ).

3.5 Để thấu hiểu và đánh giá các mong muốn, nhu cầu đa dạng của quý khách hàng, từ đó phát triển và tối ưu hóa Chương Trình, cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ, các phương pháp truyền thông của chúng tôi và Đối Tác, và chức năng của các trang web, ứng dụng, Kênh Tương Tác của chúng tôi nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho quý khách hàng;

3.6 Để khảo sát thị trường, nghiên cứu các sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, thống kê hành vi tiêu dùng và sử dụng các thông tin chi tiết liên quan đến Chương Trình (như giá trị giao dịch, thời gian giao dịch, địa điểm mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ và các thông tin liên quan khác) nhằm hỗ trợ cho việc vận hành kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm và Chương Trình của chúng tôi.

3.7 Để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho Chương Trình, quý khách hàng, Đối Tác và chính chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giả mạo và các hành vi bất hợp pháp khác trong khuôn khổ Chương Trình; ngăn chặn hoặc điều tra hành vi gian lận, trục lợi Chương Trình; nhận diện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp khác của các thành viên, Đối Tác và DGL trong khuôn khổ Chương Trình.

3.8 Để lưu trữ nhằm dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay các mục đích tương tự khác.

3.9 Để tiếp thị, cung cấp các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ thông tin truyền thông mang tính cá nhân hóa và quảng cáo hướng đối tượng như: cung cấp tới quý khách hàng các thông báo, thông tin tiếp thị, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương Trình, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong khuôn khổ Chương Trình, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mới của chúng tôi và các Đối Tác dựa trên nhu cầu và thói quen của quý khách hàng.

3.10 Cho các mục đích hợp pháp khác phù hợp với Chương Trình hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với những mục đích khác, chúng tôi có thể liên hệ để chấp thuận của quý khách hàng về việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một mục đích cụ thể nào đó.

3.11 Trong mọi trường hợp đã chấp thuận đối với các hoạt động thu thập, sử dụng, xử lý thông tin của chúng tôi, quý khách hàng có quyền rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng những phương thức phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền được xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong những trường hợp mà pháp luật cho phép hoặc trong những trường hợp đặc biệt mà theo quy định của pháp luật, chúng tôi có nghĩa vụ phải xử lý hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng.

4. Lưu trữ và bảo vệ thông tin người dùng

4.1Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và sẽ nỗ lực nhất có thể để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập hay tiết lộ trái phép.

4.2 Các thông tin người dùng sẽ được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của chúng tôi hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho chúng tôi theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.

4.3 Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân; có các chuyên gia bảo mật và có thể phối hợp với các đơn vị bảo mật khác nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

4.4 Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

4.5 Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho đến khi nào chúng tôi vẫn còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích mà do đó dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được xử lý để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách hàng. Dữ liệu của quý khách hàng cũng có thể được lưu giữ để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến trải nghiệm của quý khách hàng và để bảo đảm rằng quý khách hàng nhận được bất kỳ các ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết nào mà quý khách hàng được hưởng theo quy định của Chương Trình. Chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân của quý khách phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng từng thời điểm khi không còn cần thiết phải lưu giữ dữ liệu cá nhân đó cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, mục đích kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ thông báo về việc đã hủy bỏ này theo quy định của pháp luật từng thời điểm.

4.6 Quý khách hàng không được sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hoặc dữ liệu của bất kỳai, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi tài trợ, hợp tác, tham gia, hỗ trợ các hành vi phạm pháp luật. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách hàng có dấu hiệu vi phạm quy định này, chúng tôi có quyền chuyển thông tin, căn cứ, bằng chứng về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

4.7 Trong trường hợp thông tin người dùng được chuyển đến Việt Nam hoặc chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật này và phù hợp với pháp luật áp dụng.

5. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin người dùng

DGL cam kết không bán thông tin người dùng cho người khác và chỉ chia sẻ thông tin người dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây theo nguyên tắc cần phải biết và/hoặc có những cam kết về bảo mật theo hợp đồng khi xử lý hoặc lưu trữ. Chúng tôi bảo đảm sẽ nỗ lực nhất trong chừng mực có thể để các bên thứ ba đó biết và tôn trọng các nghĩa vụ về việc bảo mật thông tin tại Chính Sách Bảo Mật này.

5.1 Cung cấp, chia sẻ thông tin người dùng đối tác theo yêu cầu của quý khách hàng hoặc nhằm các mục đích nêu trên. Ví dụ, khi quý khách hàng thực hiện việc tiêu điểm tích lũy tại một Đối Tác cụ thể, DGL có thể cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với Đối Tác đó để có thể thực hiện quá trình tích lũy điểm.

5.2 Trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin người dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc của DGL;

5.3 Trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba là Đối Tác, cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của DGL nhằm thực hiện các mục đích nêu tại Chính Sách Bảo Mật này.

5.4 Trong trường hợp chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, thông tin người dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng trong một chừng mực nhất định, vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này. Nếu DGL hoặc một phần trong số các tài sản của DGL, hoặc tài sản mà bắt buộc phải gắn với thông tin cá nhân của quý khách hàng như các trang web hoặc ứng dụng liên quan tới Chương Trình, được mua lại hoặc chuyển nhượng cho một tổ chức khác thì thông tin người dùng sẽ được tiết lộ cho tổ chức đó như một phần của quy trình thẩm định và được chuyển nhượng cho tổ chức đó như một trong số các tài sản được chuyển nhượng.

5.5 Công bố thông tin trong trường hợp pháp luật quy định.

5.6 Chuyển giao hoặc tiết lô thông tin người dùng cho một bên thứ ba theo quy định của pháp luật; khi khi chúng tôi tin rằng việc đó phải được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật áp dụng; để xác minh hoặc thi hành điều khoản điều kiện của Chương Trình hoặc các chính sách khác mà chúng tôi công bố; hoặc để phát hiện và phòng chống các hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tài sản an toàn, an ninh, của quý khách hàng, chúng tôi và các bên thứ ba khác (nếu có); hoặc để ứng phó với những tình huống khẩn cấp hoặc bất khả kháng khác.

5.7 Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ thông báo riêng để xin chấp thuận về việc chia sẻ thông tin người dùng với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ này.

6. Thông tin cá nhân của trẻ em

6.1 Chúng tôi không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em theo quy định của pháp luật Việt Nam (người dưới 16 tuổi) cũng như trẻ em tại quốc gia khác nằm trong hoặc dưới độ tuổi cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ tại theo quy định của quốc gia đó. Nếu bạn thuộc nhóm này, vui lòng không tham gia Chương Trình và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi nếu chưa có sự chấp thuận của cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người chăm sóc của bạn theo quy định của pháp luật.

6.2 Nếu bạn là cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc người chăm sóc của trẻ em nêu trên và biết rằng con hoặc người dưới sự giám hộ của bạn đang tham gia Chương Trình hoặc vô tình/cố ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự chấp thuận của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện việc chấm dứt việc tham gia Chương Trình cũng như hủy bỏ các thông tin cá nhân của trẻ em đó mà chúng tôi nhận được. Nếu chúng tôi phát hiện đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự chấp thuận của cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người chăm sóc trong trường hợp cần phải có sự chấp thuận như vậy, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân đó trong thời gian sớm nhất có thể. Điều này có thể buộc chúng tôi phải xóa bỏ tài khoản của trẻ em đó.

6.3 Khi cần thiết, chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện việc kiểm tra xác minh độ tuổi và thực thi bất kỳ hạn chế nào về độ tuổi nêu trên và đảm bảo việc thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu đó tuân thủ quy định của Chính Sách Bảo Mật này.

7. Quyền của quý khách hàng

7.1Quý khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân đã lưu trữ và các tương tác của quý khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào thông qua các phương thức khác nhau như gửi văn bản hoặc email tới địa chỉ liên hệ chính thức của Chương Trình, thông qua tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”) hoặc các phương thức khác do DGL thông báo tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân phù hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong trường hợp mà luật pháp yêu cầu và/hoặc cho phép chúng tôi từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp đó.

7.2 Quý khách hàng có quyền lựa chọn việc không cung cấp một hoặc một số các thông tin cá nhân của mình Quý khách hàng cũng có quyền tự ra quyết định về việc lựa chọn việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, việc không cung cấp một hoặc một số thông tin cũng như việc không cho phép sử dụng, xử lý, tiết lộ một hoặc một số thông tin có thể ảnh hưởng đến việc vận hành, hiển thị, sử dụng một hoặc một số tính năng nhất định tại các Kênh Tương Tác cũng như tại Chương Trình và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục đích, quyền lợi (ví dụ: có thể khiến giao dịch không thực hiện được) cũng như trải nghiệm của quý khách hàng.

7.3 Quý khách hàng có quyền rút lại chấp thuận về việc thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu mà quý khách hàng đã trao cho chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc quý khách hàng rút lại sự đồng ý có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi và/hoặc Đối Tác sẽ không thể tiếp tục cung cấp Chương Trình, các dịch vụ, sản phẩm cho quý khách hàng, và theo đó, chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của quý khách hàng với chúng tôi và/hoặc hợp đồng của quý khách hàng với chúng tôi.

7.4 Các quyền khác theo quy định của pháp luật áp dụng tùy từng thời điểm.

8. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm

8.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề, tranh chấp, thiệt hại phát sinh khi quý khách: sử dụng các công cụ, giao thức, giao diện khác không phải là các website chính thức, ứng dụng chính thức hoặc phần mềm chính thức của Chương Trình hoặc của chúng tôi; hoặc sử dụng các công cụ, giao thứcc, giao diện khác không phải các website, ứng dụng, phần mềm được phép sử dụng cho Chương Trình mà chúng tôi công bố; hoặc sử dụng các website, ứng dụng, phần cứng, phần mềm xung đột với các website, ứng dụng, phần mềm mà chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng mặc dù chúng tôi đã có thông báo về khả năng xung đột hoặc không phù hợp đó.

8.2 Đối với các liên kết đến và từ các Đối Tác, các bên thứ ba khác tới website chính thức, ứng dụng chính thức hoặc phần mềm chính thức của Chương Trình hoặc của chúng tôi, các Đối Tác và các bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng nằm ngoài phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc lưu trữ, sử dụng, bảo mật, chia sẻ thông tin và dữ liệu của các Đối Tác và các bên thứ ba này. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà quý khách hàng cung cấp trên các trang web, ứng dụng, phần mềm hoặc các nền tảng của bên thứ ba.

8.3 Quý khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực truy cập tài khoản thuộc sở hữu của mình cho các bên thứ ba khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề, bất cập, tranh chấp, thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc quý khách hàng không tuân thủ quy định này.

8.4 Trong trường hợp chấp thuận cung cấp thông tin cho chúng tôi, quý khách hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin đúng sự thực, và cập nhật, điều chỉnh kịp thời các thông tin cá nhân của quý khách hàng khi có sự thay đổi trên thực tế. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề, bất cập, tranh chấp, thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan việc quý khách hàng không tuân thủ quy định này.

8.5 Chúng tôi có thể được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật áp dụng tùy từng thời điểm.

9. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

9.1 Nếu quý khách hàng đã đăng ký một tài khoản tại Chương Trình hoặc tài khoản khác tại hệ thống của chúng tôi, quý khách hàng có thể truy cập và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi, hoặc yêu cầu cung cấp một số thông tin người dùng của quý khách hàng mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua truy cập và điều chỉnh trực tiếp tại tài khoản tương ứng. Đối với những thông tin khác không thể điều chỉnh tại tài khoản đó, hoặc trong trường hợp chưa có tài khoản tại Chương Trình hoặc hệ thống của chúng tôi, quý khách hàng có thể yêu cầu truy cập, xem xét, điều chỉnh, dữ liệu cá nhân của quý khách hàng mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu dưới dạng email hoặc bằng văn bản tới địa chỉ hỗ trợ nêu tại Chính Sách Bảo Mật này cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ cần một số thông tin cá nhân của quý khách hàng để xác định danh tính của quý khách hàng cũng như bản chất và tính hợp pháp của yêu cầu để có thể giải quyết yêu cầu đó. Lưu ý rằng, trong trường hợp không thể xác định danh tính của người yêu cầu, và/hoặc nhận thấy người yêu cầu không có đầy đủ thẩm quyền để đưa ra các yêu cầu đó, và/hoặc nhận thấy yêu cầu có tính chất gian dối, lừa đảo, lạm dụng quyền hoặc nhằm mục đích khác với mục đích thể hiện tại văn bản yêu cầu và có thể xâm phạm tới quyền lợi chính đáng của các thể nhân khác, chúng tôi có quyền từ chối giải quyết yêu cầu này.

9.2Quý khách hàng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email hoặc văn bản tới địa chỉ hỗ trợ nêu tại Chính Sách Bảo Mật này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

9.3 Trong trường hợp việc thực hiện các yêu cầu của quý khách hàng sẽ phát sinh chi phí nhất định, chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách hàng về các chi phí này cũng như sẽ cung cấp các chứng từ hợp lệ trong trường hợp quý khách hàng chấp nhận việc thanh toán các chi phí đó. Trong trường hợp này, việc xử lý yêu cầu của quý khách hàng chỉ được thực hiện sau khi việc thanh toán các chi phí cần thiết đã được hoàn tất.

9.4

Nếu cần được hỗ trợ, hoặc cần liên hệ với đơn vị thu thập và quản lý thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hỗ trợ dưới đây:Trung tâm chăm sóc khách hàng – Công ty TNHH Dịch Vụ Số DigiLife Việt Nam
Tổng Đài: 1900.638.368
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 11-12, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Cập nhật chính sách bảo mật

10.1 Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật này cũng có thể được sửa đổi. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính Sách Quyền Bảo Mật này của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách hàng và tài khoản của quý khách hàng. Khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với thông báo này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của Chính Sách Bảo Mật. Mọi nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên website của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên truy cập website để biết thông tin về những nội dung cập nhật có thể có.

10.2 Bên cạnh Chính sách về Quyền Riêng tư này, có thể có các chiến dịch hoặc chương trình cụ thể sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản hoặc thông báo bổ sung về quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản hoặc thông báo bổ sung này trước khi tham gia bất kỳ các chiến dịch hoặc khuyến mãi nào vì bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản hoặc thông báo bổ sung này nếu bạn tham gia.

Điện thoại