ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (“ĐKĐK”)

1. Định Nghĩa

1.1

“Công Ty” hay Công ty TNHH Dịch Vụ Số DigiLife Việt Nam: Đơn vị kinh doanh dịch vụ khuyến mại, trực tiếp quản lý và vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình có GCNĐKDN số: 0108755246 cấp lần đầu ngày 23 tháng 05 năm 2019. Địa chỉ: Tầng 11-12 số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2

“Chương Trình”: là chương trình khách hàng thường xuyên giữa các Thành Viên, Công ty TNHH Dịch Vụ Số DigiLife Việt Nam và các Đối Tác.

1.3

“Điểm Khả Dụng”: nghĩa là Điểm có thể sử dụng để bù trừ giá trị Sản Phẩm mua từ Đối Tác và/hoặc DGL theo ĐKĐK và Chính Sách Chương Trình tùy từng thời điểm

1.4

“Điểm Tặng”: nghĩa là Điểm tặng cho Thành Viên khi Thành Viên thỏa mãn các điều kiện của chương trình khuyến mại khác có liên quan được quy định cụ thể tùy từng thời điểm.

1.5

“Điểm Tích Lũy”: nghĩa là Điểm được cộng vào Tài Khoản theo tỷ lệ tích điểm tính trên giá trị giao dịch mua Sản Phẩm tại Công Ty và/hoặc Đối Tác. Tỷ lệ tích Điểm được Công Ty và Đối Tác thông báo công khai tại Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc trang web của Đối Tác tùy từng thời điểm.

1.6

“Điểm”: là giá trị ghi nhận tại Tài Khoản của Thành Viên, có thể sử dụng để bù trừ giá trị hàng hóa dịch vụ mua tại Đối Tác và Công Ty hoặc quy đổi thành các ưu đãi khác (nếu có), với thông tin, thời hạn và quy chế sử dụng được quy định tại Chính Sách Chương Trình tùy từng thời điểm.

1.7

“Đối Tác”: nghĩa là các công ty, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật có thỏa thuận với Công Ty về việc tham gia Chương Trình.

1.8

“Sản Phẩm” bao gồm dịch vụ và hàng hóa mà TNTV hoặc DGL cung cấp, không bao gồm các hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại theo quy định pháp luật áp dụng tùy từng thời điểm.

1.9

“Thành Viên”: là tất cả các cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài từ đủ sáu (06) tuổi trở lên đáp ứng các điều kiện của Chương Trình và đồng ý ĐKĐK này, Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin, và các chính sách kèm theo (nếu có), đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh do Công Ty cấp (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt và/hoặc sở hữu Thẻ Thành Viên.

1.10

“Thẻ Thành Viên”: là công cụ cho phép Thành Viên tích lũy Điểm, tiêu Điểm và sử dụng các ưu đãi khác (nếu có) trong Chương Trình, do Công Ty phát hành, bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng VnPoint trên thiết bị di động và/hoặc hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.

1.11

“Trang Thông Tin Điện Tử” là trang thông tin nội bộ thuộc sở hữu của Công Ty theo quy định của pháp luật, có địa chỉ www.VnPoint.vn hoặc một địa chỉ khác do Công Ty thông báo tùy từng thời điểm.

1.12

“Website Chính Thức Của Chương Trình”: nghĩa là Trang Thông Tin Điện Tử và (các) trang web, ứng dụng trên thiết bị di động mà tại đó Khách Hàng có thể thực hiện giao dịch tiêu điểm, giao dịch tích điểm.

1.11

“Trang Thông Tin Điện Tử” là trang thông tin nội bộ thuộc sở hữu của Công Ty theo quy định của pháp luật, có địa chỉ www.VnPoint.vn hoặc một địa chỉ khác do Công Ty thông báo tùy từng thời điểm.

2. Phạm Vi Áp Dụng

2.1ĐKĐK này được áp dụng đối với Thành Viên, Công Ty, và Đối Tác tham gia Chương Trình. ĐKĐK này không hủy bỏ các chính sách, quy chế, cam kết trước đó của Công Ty và/hoặc Đối Tác với các khách hàng của mình bao gồm nhưng không giới hạn các quy chế website/ứng dụng giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong khuôn khổ Chương Trình, nếu có mâu thuẫn giữa ĐKĐK với các thỏa thuận khác điều chỉnh Chương Trình, quy định tại ĐKĐK được ưu tiên áp dụng.

3. Nội Dung Chương Trình Và Công Bố Thông Tin

3.1

Nội dung Chương Trình chi tiết và các vấn đề liên quan đến Điểm quy định tại chính sách kèm theo ĐKĐK này (“Chính Sách Chương Trình”).

3.2Các thông tin và các tài liệu có liên quan tới Chương Trình bao gồm nhưng không giới hạn ĐKĐK, Chính Sách Chương Trình, Chính Sách Bảo Mật và Chia Sẻ Thông Tin và các chính sách khác liên quan tới Chương Trình (nếu có) và/hoặc các bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) của chúng được công bố tại Website Chính Thức Của Chương Trình tùy từng thời điểm.

4. Đăng Ký Thành Viên

4.1 Điều kiện trở thành Thành Viên: cá nhân (i) từ đủ mười lăm (15) tuổi trở lên (hoặc cá nhân từ sáu (6) tuổi đến dưới mười lăm (15) tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đã có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật về việc tham gia Chương Trình); (ii) đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết tại mẫu đăng ký tham gia Chương Trình; và (iii) đã đọc và đồng ý với ĐKĐK, Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin, và các chính sách kèm theo tùy từng thời điểm.

4.2Mỗi Thành Viên chỉ có một (01) Tài Khoản/Thẻ Thành Viên trong thời gian tham gia Chương Trình. Kể từ thời điểm được cấp Tài Khoản và/hoặc Thẻ Thành Viên hợp lệ, cá nhân tham gia Chương Trình được coi là có tư cách Thành Viên.

4.3Công Ty có quyền từ chối yêu cầu đăng ký Thành Viên của khách hàng nếu nhận thấy khách hàng chưa đáp ứng bất kỳ điều kiện cần thiết để trở thành Thành Viên mà không cần phải thông báo bằng văn bản.

4.4Việc đăng ký thành viên được thực hiện thông qua Website Chính Thức Của Chương Trình và/hoặc tại các điểm bán hàng hoặc cung cấp dich vụ của Công Ty và Đối Tác tùy từng thời điểm.

5. Sử Dụng Và Quản Lí Tài Khoản Và Thẻ Thành Viên

5.1Thành Viên cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Thẻ Thành Viên và Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản và bảo mật thông tin Tài Khoản, Thẻ Thành Viên của mình trong mọi trường hợp. Nếu Thẻ Thành Viên bị hư hỏng, mất cắp hoặc thất lạc, Thành Viên có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Công Ty và yêu cầu cấp lại Thẻ Thành Viên mới. Công Ty sẽ tiến hành xác thực, kiểm tra, tạm ngừng Thẻ Thành Viên và/hoặc cấp lại Thẻ Thành Viên mới. Công Ty và Đối Tác được miễn trừ trách nhiệm đối với bất cứ tranh chấp và/hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan tới việc việc sử dụng Thẻ Thành Viên trái phép trong khoảng thời gian trước khi Thành Viên thông báo cho Công Ty về sự kiện này.

5.2

Thành Viên có quyền yêu cầu tra cứu, kiểm tra lại, đính chính, hủy bỏ thông tin cá nhân thông qua các phương thức khác nhau như gửi văn bản hoặc email tới địa chỉ liên hệ chính thức của Chương Trình, thông qua tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”) hoặc các phương thức khác do Công Ty thông báo tùy từng thời điểm. Thành Viên có nghĩa vụ cập nhật thông tin cá nhân khi có bất kỳ thay đổi nào so với thông tin tại thời điểm đăng ký tham gia Chương Trình hoặc trong trường hợp thông tin của Thành Viên hiển thị tại Tài Khoản có sai sót. Công Ty được miễn trừ trách nhiệm với các tranh chấp và thiệt hại khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thông tin Thành Viên không được cập nhật hoặc điều chỉnh theo quy định tại ĐKĐK này do Thành Viên thực hiện không đúng quy định này. Công Ty có quyền từ chối việc cập nhật, sửa đổi thông tin của Thành Viên nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm ĐKĐK.

5.3Tài Khoản và Thẻ Thành Viên chỉ là công cụ do Công Ty vận hành để ghi nhận, quản lý các ưu đãi mà Thành Viên được hưởng từ Chương Trình. Tất cả hàng hóa, dịch vụ, và các ưu đãi, lợi ích khác không liên quan tới Chương Trình sẽ được Đối Tác có hàng hóa hoặc dịch vụ được khuyến mại trực tiếp cung cấp cho Thành Viên. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với chất lượng, số lượng, tính chất, thông tin hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) và/hoặc ưu đãi, lợi ích khác không liên quan tới Chương Trình đó.

6.Chấm Dứt Và Hủy Bỏ Tư Cách Thành Viên

6.1 Tư cách Thành Viên chấm dứt trong những trường hợp sau:

6.1.1 Thành Viên, người đại diện theo pháp luật của Thành Viên (trong trường hợp mà pháp luật cho phép có sự can thiệp của người đại diện theo pháp luật của Thành Viên) vào bất cứ thời điểm nào, có thể chấm dứt tư cách Thành Viên bằng việc gửi văn bản và/hoặc email tới địa chỉ của Công Ty hoặc thông qua tổng đài chính thức của Chương Trình.

6.1.2 Thành Viên đó qua đời.

6.1.3 Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

6.2 Công Ty có quyền tạm ngừng hoặc hủy tư cách Thành Viên khi, theo đánh giá của Công Ty, có một trong các dấu hiệu:

6.2.1 Thành Viên sử dụng thông tin giả mạo, thông tin cá nhân của người khác để đăng ký.

6.2.2 Thành Viên có hành vi gian lận hoặc trục lợi Chương Trình dưới bất kỳ hình thức nào.

6.2.3 Thành Viên sử dụng Tài Khoản để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

6.2.4 Thành Viên hỗ trợ, tham gia hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới Chương Trình và/hoặc hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp, danh dự, nhân phẩm, uy tín, an ninh, an toàn của các Thành Viên khác, Công Ty, và Đối Tác.

6.2.6 Có hành vi khác đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho các Thành Viên khác, Công Ty, và Đối Tác tham gia Chương Trình.

6.3 Việc chấm dứt tư cách Thành viên theo quy định tại Điều 6.1 hoặc huỷ tư cách Thành viên theo Điều 6.2 được tiến hành như sau:

6.3.1 Đối với trường hợp tại Điều 6.1.1: Sau khi nhận được yêu cầu chấm dứt tư cách Thành Viên, Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận và thực hiện chấm dứt tư cách Thành Viên. Thành Viên và người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp có người đại diện theo pháp luật) chịu trách nhiệm về tính xác thực, đúng đắn của yêu cầu rút tư cách Thành viên và miễn trừ cho Công Ty, và Đối Tác mọi trách nhiệm phát sinh từ hoặc có liên quan đến tranh chấp về yêu cầu rút tư cách Thành Viên đó.

6.3.2 Đối với trường hợp tại Điều 6.1.2: Vào ngày Công Ty nhận được thông tin về việc Thành Viên qua đời, Công Ty có quyền chấm dứt tư cách Thành Viên mà không phải thông báo tới Thành Viên đó.

6.3.3 Đối với trường hợp tại Điều 6.2: Khi nhận thấy Thành Viên có hành vi vi phạm quy định, Công Ty có quyền tạm ngừng hoặc hủy tư cách Thành Viên trên cơ sở thông báo cho Thành Viên bằng văn bản và/hoặc email và/hoặc email tới địa chỉ của Thành Viên đăng ký tại Chương Trình và/hoặc qua tổng đài chính thức của Chương Trình. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo, Thành Viên có quyền khiếu nại, giải thích và cung cấp bằng chứng để Công Ty xem xét. Công Ty có quyền quyết định cuối cùng về việc tạm ngừng hoặc hủy tư cách Thành Viên.

6.4 Việc chấm dứt hoặc hủy bỏ tư cách Thành Viên đồng thời chấm dứt hiệu lực của Tài Khoản và Thẻ Thành Viên. Điểm Khả Dụng sẽ được xử lý theo quy định tại ĐKĐK này.

7.Quyền, trách nhiệm của Thành Viên, Công Ty và Đối Tác

7.1 Thành Viên sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của Thành Viên và các ưu đãi riêng tùy vào hạng Thành Viên (nếu có) theo quy định cụ thể của Chương Trình. Quyền lợi cơ bản bao gồm: (i) Được tích Điểm và sử dụng Điểm Khả Dụng theo quy định của ĐKĐK này và nội dung Chương Trình; (ii) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi khác của Công Ty và/hoặc Đối Tác áp dụng với Thành Viên tùy từng thời điểm.

7.2 Thành Viên cam kết đã đọc và đồng ý với ĐKĐK, Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin và các chính sách khác của Chương Trình được công khai khi đăng ký tham gia Chương Trình, cũng như chính sách của các chương trình khuyến mãi/ưu đãi khác của Công Ty và/hoặc Đối Tác khi tham gia các chương trình khác đó. Công Ty và Đối Tác không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp, thiệt hại phát sinh do Thành Viên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định này.

7.3 Thành Viên tự chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thuế, phí, chi phí khiếu nại, nợ phải trả, hoặc các chi phí khác phát sinh từ việc Thành Viên tham dự và/hoặc được hưởng các lợi ích từ Chương Trình (nếu có).

7.4 Thành Viên và Đối Tác có quyền rút khỏi Chương Trình. Trong mọi trường hợp, Đối Tác phải đảm bảo các quyền lợi cho Thành Viên cho tới thời điểm Công Ty hoàn tất việc ghi nhận, thông báo thay đổi Chương Trình do việc rút khỏi Chương Trình của Đối Tác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Đối Tác chịu trách nhiệm cho tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Thành Viên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Đối Tác rút khỏi Chương Trình, thay đổi, thu hồi, giới hạn hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào cho Thành Viên.

7.5 Thành Viên, Công Ty và Đối Tác tự chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, xác thực của thông tin do mình cung cấp khi đăng ký, tham gia, rút khỏi Chương Trình này và thực hiện các hoạt động khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới Chương Trình.

7.6 Sau khi hoàn tất đăng ký tham gia Chương Trình, Thành Viên hiểu và đồng ý cho Công Ty khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Thành Viên cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc Thành Viên tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty và/hoặc Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý các giao dịch tích lũy và sử dụng Điểm của Thành Viên theo quy định của Chương Trình; giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của Công Ty và Đối Tác tới Khách Hàng. Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin được Công Ty cập nhật và công bố trên Website Chính Thức Của Chương Trình tùy từng thời điểm.

7.7 Công Ty và/hoặc Đối Tác có quyền đề nghị Thành Viên cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp khi tham gia Chương Trình.

7.8 Công Ty và/hoặc Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy bỏ, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm mà Thành Viên đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng: (i) Công Ty và/hoặc Đối Tác không thể tích lũy hoặc sử dụng Điểm hoặc cung cấp ưu đãi khác cho Thành Viên do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty và/hoặc Đối Tác; (ii) Khi Thành Viên hoàn/trả/hủy hàng hóa dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn trả/hủy của Đối Tác; (iii) Điểm được cộng vào Tài Khoản không chính xác, không hợp lệ, không hợp pháp vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình; (iv) Các trường hợp tại Điều 6.2 ĐKĐK này; (v) Thành Viên đồng ý sử dụng điểm để quyên góp theo các chương trình cụ thể; (vi) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

7.9 Công Ty có quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình và phải thông báo công khai.

7.10 Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi Thành Viên liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình, Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Thành Viên liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn, việc Đối Tác rút khỏi Chương Trình, thay đổi, thu hồi, giới hạn hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào của Đối Tác đó.

8.Điểm Và Sử Dụng Điểm

8.1 Khi Thành Viên mua hàng hoá hay sử dụng dịch vụ do Công Ty hoặc các Đối Tác cung cấp sẽ được tích lũy Điểm theo quy định tại Chính Sách Chương Trình của Công ty hoặc Đối Tác tại từng thời điểm.

8.2 Thành viên phải xuất trình Thẻ Thành Viên hoặc cung cấp một hoặc một số thông tin định danh đã đăng ký để tích lũy hoặc sử dụng Điểm và/hoặc để sử dụng các ưu đãi khác (nếu có) trong Chương Trình. Công Ty và Đối Tác có quyền đề nghị Thành Viên xuất trình Thẻ Thành Viên và/hoặc giấy tờ cá nhân hợp lệ khi xét thấy cần thiết.

8.3 Thời hạn sử dụng Điểm: Thời hạn sử dụng Điểm Tích Lũy là mười hai (12) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch tích Điểm hoặc giao dịch tiêu Điểm cuối cùng ghi nhận tại Thẻ Thành Viên/Tài Khoản. Thời hạn sử dụng Điểm Thưởng theo chính sách áp dụng đối với Điểm Thưởng đó; nếu không có quy định thì thời hạn sử dụng Điểm Thưởng là mười hai (12) tháng kể từ ngày Thành Viên nhận được Điểm Thưởng. Sau thời hạn sử dụng Điểm hoặc trong trường hợp tư cách Thành Viên bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hoặc trong trường hợp Chương Trình chấm dứt, Điểm được coi là hết hạn và bị hủy bỏ và Công ty không có trách nhiệm phải bồi hoàn lại cho Thành Viên số Điểm hoặc giá trị tương đương số Điểm hết hạn đó bằng bất kỳ hình thức nào.

8.4 Tất cả Điểm hết hạn, bị thu hồi, bị hủy bỏ, đang có khiếu nại, tranh chấp, bị nghi vấn gian lận hoặc điểm phát sinh do lỗi hệ thống sẽ không được coi là Điểm Khả Dụng và không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp, điều tra/xử lý gian lận, xử lý lỗi hệ thống.

8.5 Điểm không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng (kể cả thừa kế), dùng để trả nợ hoặc dùng là biện pháp bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào, dưới mọi hình thức.

8.6 Các điều kiện liên quan bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện Điểm khả dụng, giá trị tích Điểm, nguyên tắc hoàn trả Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm, tỷ lệ tích điểm, thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm (nếu có) tuân thủ theo nội dung Chương Trình cụ thể được Công Ty công bố tại website chính thức của Chương Trình tùy từng thời điểm.

9.Sửa Đổi Điều Kiện Và Điều Khoản Và Các Chính Sách Của Chương Trình

9.1 Nội dung chi tiết về Chương Trình mà Công ty cung cấp cho Thành Viên có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế và chính sách của Công ty tại từng thời điểm. Nội dung thay đổi, cập nhật này sẽ có hiệu lực và được áp dụng theo thời hạn mà Công Ty ấn định.

9.2 Tại từng thời điểm, Công ty có toàn quyền ban hành mới, sửa đổi, cập nhật ĐKĐK này, các chính sách của Chương Trình bao gồm nhưng không giới hạn: Chính Sách Chương Trình, Chính Sách Bảo Mật.

9.3 Các nội dung thay đổi, cập nhật, ban hành mới về Chương Trình có hiệu lực kể từ thời điểm mà Công Ty ấn định. Thành Viên không đồng ý với các sửa đổi có quyền yêu cầu chấm dứt tư cách Thành Viên theo quy định tại ĐKĐK. Sau khi Công ty đã thông báo công khai, nếu Thành Viên không có yêu cầu rút tư cách Thành Viên và, (i) tiếp tục truy cập Tài Khoản hoặc (ii) tiếp tục thực hiện các giao dịch tiêu Điểm, tích Điểm tại Công Ty và các Đối Tác, Thành Viên được hiểu là đã đồng ý với nội dung và chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

10.Chấm Dứt Chương Trình

10.1 Công Ty có quyền chấm dứt Chương Trình tại mọi thời điểm và sẽ gửi thông báo cho Thành Viên trước ít nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định sẽ chấm dứt Chương Trình thông qua một hoặc nhiều phương thức sau: Thông báo bằng văn bản tại Website Chính Thức Của Chương Trình; Thông báo tại các cửa hàng của các Đối Tác; Thông báo bằng email; Thông báo bằng tin nhắn điện thoại; Thông báo qua Tổng đài.

10.1 Các Thành Viên sẽ không được tham gia Chương Trình sau ngày chấm dứt Chương Trình và chỉ có thể tiêu Điểm và những ưu đãi khác (nếu có) cho đến hết ngày chấm dứt Chương Trình. Kể từ ngày sau ngày chấm dứt Chương Trình, toàn bộ Điểm Khả Dụng và/hoặc những ưu đãi/ khuyến mãi không được sử dụng sẽ bị hết hạn, hủy bỏ và Công Ty không có trách nhiệm phải bồi hoàn lại cho Thành Viên bằng bất kỳ hình thức nào.

11.Điều Khoản Chung

11.1 Bằng việc tham gia Chương Trình, Thành Viên, người đại diện hợp pháp của Thành Viên (trong trường hợp phải có sự tham gia của người đại diện hợp pháp đó theo quy định của pháp luật liên quan) và Đối Tác thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK và toàn bộ các chính sách của Chương Trình bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Chương Trình, Chính Sách Bảo mật Và Chia sẻ Thông tin được công bố công khai tại Website Chính Thức Của Chương Trình và cập nhật của chúng tùy từng thời điểm.

11.2 Mọi thông báo/khiếu nại của Thành Viên đến Công Ty phải được thực hiện bằng văn bản, email gửi tới địa chỉ chính thức của Công Ty, qua Tổng Đài hoặc tại các kênh tương tác khác của Chương Trình theo thông báo công khai tại từng thời điểm.

11.3 Bên vi phạm ĐKĐK có trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại về các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

11.4 Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Tuy nhiên, sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

11.5 ĐKĐK được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Chính sách này kèm theo Điều Kiện và Điều Khoản Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết để quy định chi tiết về Chương Trình.

I.GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên chương trình khuyến mại: “CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT”

2.Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:

Hàng hóa, dịch vụ của Công Ty và các Đối Tác được ghi nhận tại “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích/tiêu Điểm VnPoint” công bố trên Website Chính Thức Của Chương Trình.

3.Thời gian khuyến mại:

Từ ngày … cho đến khi có thông báo từ Công ty TNHH Dịch Vụ Số DigiLife Việt Nam (“Công Ty”) kết thúc Chương Trình đăng trên tại Website Chính Thức Của Chương Trình..

4. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại:

Hình thức chương trình khách hàng thường xuyên cho phép các khách hàng là Thành Viên có thể tích lũy Điểm và tiêu Điểm khi mua sắm, sử dụng dịch vụ của Công Ty và các Đối Tác. Danh sách Đối Tác sẽ được Công Ty cập nhật thường xuyên tại Website Chính Thức Của Chương Trình.
Tên Điểm: VnPoint.
Giá trị quy đổi Điểm: 1.000 VnPoint = 1.000 VNĐ.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại:

Là các Thành Viên của Chương Trình. Điều kiện trở thành Thành Viên: cá nhân (i) từ đủ mười lăm (15) tuổi trở lên (hoặc cá nhân từ sáu (6) tuổi đến dưới mười lăm (15) tuổi hoặc là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật về việc tham gia Chương Trình); (ii) đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết tại mẫu đăng ký tham gia Chương Trình; và (iii) đã đọc và đồng ý với ĐKĐK, Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin, và các chính sách kèm theo tùy từng thời điểm.

II .NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Nguyên tắc sử dụng, quản lý và cách thức đăng ký Tài Khoản/Thẻ Thành Viên

1.1

Nguyên tắc sử dụng Thẻ Thành Viên
– Mỗi Thành Viên chỉ có một (01) Thẻ Thành Viên và Tài Khoản tại Chương Trình.
– Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân, Thành Viên cần nhanh chóng cập nhật để đảm bảo quyền lợi và góp phần hỗ trợ xác minh danh tính trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Chi tiết quy định vui lòng xem thêm ĐKĐK.

1.2

Cách thức đăng ký
– Đăng ký trực tiếp: Khách hàng điền thông tin theo biểu mẫu “Đơn đăng ký tham gia Chương trình Khách Hàng Thân Thiết” và nộp tại các điểm tiếp nhận đăng ký Chương Trình của Công Ty hoặc Đối Tác kèm theo bản chụp tài liệu chứng thực nhân thân của mình và/hoặc tài liệu chứng thực nhân thân của người đại diện theo pháp luật còn hiệu lực.
– Đăng ký trực tuyến: Khách hàng điền các thông tin cần thiết tại biểu mẫu Đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết trực tuyến tại Website Chính Thức Của Chương Trình. Khách Hàng có thể cần nộp kèm theo một bản chụp tài liệu chứng thực nhân thân của mình và/hoặc tài liệu chứng thực nhân thân của người đại diện theo pháp luật còn hiệu lực.

2. Phân hạng Thẻ Thành Viên

3. Cơ chế tích lũy và tiêu Điểm:

1.2

Cơ chế tích lũy Điểm:
– Thành viên phải cung cấp số điện thoại và/hoặc các thông tin định danh khác để tích lũy Điểm. Công Ty và Đối Tác có quyền đề nghị Thành Viên xuất trình Thẻ Thành Viên và/hoặc giấy tờ cá nhân hợp lệ khi xét thấy cần thiết.
– Thành Viên được tích lũy Điểm theo tỷ lệ tích Điểm (%) tính trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ của một đơn hàng/giao dịch của Thành Viên với Công Ty và Đối Tác sau khi trừ chiết khấu/khuyến mại ngắn hạn hoặc các khuyến mại ghi rõ không áp dụng tích điểm. Tỷ lệ tích lũy Điểm có thể thay đổi theo từng thời điểm và sẽ được cập nhật, công bố cụ thể tại Website Chính Thức Của Chương Trình.
– Giao dịch được tích lũy điểm bao gồm các giao dịch của Thành Viên với Công Ty và Thành Viên mua sản phẩm, dịch vụ được quy định tại “Danh mục hàng hóa dịch vụ tích Điểm VnPoint” công bố trên Trang Web bất kể giao dịch đó được thanh toán bằng Điểm hay bằng hình thức nào khác, trừ giao dịch đối với các hàng hóa, sản phẩm ngoài danh mục và/hoặc thuộc chương trình khác có quy định “Không áp dụng tích lũy Điểm VnPoint” (“Giao Dịch Tích Điểm”).
– Điểm Tích Lũy cho đơn hàng sẽ được cộng vào Tài Khoản của Thành viên sau tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm Thành Viên thực hiện Giao Dịch Tích Điểm.
– Với mỗi Giao Dịch Tích Điểm, một Thành Viên chỉ được tích điểm vào một (1) Tài Khoản của Thành Viên đó và không được yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều Tài Khoản.
– Thành Viên không được tích lũy Điểm với các giao dịch bị hoàn, hủy

1.2

Cơ chế tiêu Điểm
– Thành viên phải xuất trình Thẻ Thành Viên hoặc cung cấp một hoặc một số thông tin định danh đã đăng ký để sử dụng Điểm và/hoặc để sử dụng các ưu đãi khác (nếu có) trong Chương Trình. Công Ty và Đối Tác có quyền đề nghị Thành Viên xuất trình Thẻ Thành Viên và/hoặc giấy tờ cá nhân hợp lệ khi xét thấy cần thiết.
– Thành viên có thể sử dụng Điểm Khả Dụng để thanh toán cho một phần hoặc toàn bộ giao dịch với Công Ty hoặc Đối Tác. Giao Dịch Tiêu Điểm là giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ được quy định tại “Danh mục sản phẩm dịch vụ áp dụng tiêu Điểm VnPoint” mà Thành Viên sử dụng Điểm để thanh toán.
– Chỉ Điểm Khả Dụng mới được sử dụng để tiêu khi thanh toán.
– Trong quá trình thanh toán, Thành Viên có quyền yêu cầu, chỉ định số Điểm muốn tiêu cụ thể. Đơn vị tối thiểu tiêu Điểm (nếu có) có thể thay đổi tùy theo Đối Tác và sẽ được thông báo, công bố.
– Điểm đã tiêu sẽ được hoàn trả cho Thành Viên chỉ trong trường hợp việc trừ Điểm phát sinh do lỗi hệ thống, hoặc trong trường hợp Giao Dịch Tiêu Điểm bị hủy bỏ và Đối Tác có yêu cầu tới Công Ty về việc hoàn trả Điểm cho Khách Hàng, hoặc trong các trường hợp khác mà Công Ty quyết định.

4. Địa chỉ liên hệ chính thức của Chương Trình

Quý Thành Viên nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ: Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Tổng Đài: 1900.638.386
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 11-12, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại